Hướng dẫn hoạt động Giang hồ huyền thưởng

Quy tắc 
1. 55 Cấp mới có thể tuyên bố treo giải thưởng, tuyên bố treo giải thưởng cần lệnh treo giải thưởng, thương thành nguyên bảo mua, 1 Nguyên bảo ; Hiện tại chỉ có ba cái tân tú bản ( Ít nhất 10 Cái ), nghề tổ đội hằng ngày (6-9 Cái không giống nhau : không chờ ), Kim Lăng bình trộm ( Thấp nhất 5 Cái ) Chờ nhiệm vụ có thể tuyên bố treo giải thưởng, lệnh treo giải thưởng càng nhiều, biểu hiện xếp hạng càng khá cao, nhận player hoạch được thưởng cũng nhiều hơn.
   2. Mỗi ngày 4:50 - 5:00 Không cách nào tuyên bố treo giải thưởng, bởi vì 5 Điểm sẽ làm mới hằng ngày.
   3. Tuyên bố treo giải thưởng sau, đối ứng chơi pháp số lần sẽ bị khấu trừ, treo giải thưởng một khi bị người chơi nhận, nhất định thu được toàn bộ khen thưởng; Khi không có khen thưởng số lần tình huống tham dự sẽ không thu được bất kỳ khen thưởng, muốn chính mình đi hoàn thành có thể thủ tiêu treo giải thưởng.


Treo giải thưởng nhận quy tắc  
   1. Người chơi đạt đến 50 Cấp, mỗi ngày điểm sinh động đạt đến 50 Sau đó có thể nhận, đồng thời có thể tiếp 3 Cái nhiệm vụ, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 10 Thứ treo giải thưởng;
   2. Nhận treo giải thưởng muốn giao nộp nhất định tiền đồng tiền thế chấp, mức cùng treo giải thưởng hòm báu số lượng thành tỉ lệ thuận, hoàn thành treo giải thưởng sau có thể lĩnh treo giải thưởng hòm báu cũng thu hồi tiền thế chấp; Như đến 5h còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì thất bại, tiền thế chấp không được trả .
   3. Nhận treo thưởng nhiệm vụ sau sẽ ưu tiên hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, mà sẽ không tiêu hao phần thưởng của chính mình số lần.


Treo giải thưởng khen thưởng   
1. Tuyên bố treo giải thưởng khen thưởng : Người chơi hoàn thành thời đều sẽ có thư trong bưu kiện nhắc nhở, nhiệm vụ được thưởng trực tiếp để vào túi.2. Nhận treo giải thưởng khen thưởng: Một lệnh treo giải thưởng đối ứng một treo giải thưởng hòm báu, đương nhiên là ưu tiên nhận hòm báu nhiều nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành khen thưởng thì được gỡi qua thư, ngoại trừ treo giải thưởng hòm báu còn có tiền thế chấp tiền đồng; Treo giải thưởng hòm báu có thể mở ra chút ít bạc cùng bên trong lượng tiền đồng, thời gian nhiều thiếu hiệp có thể mỗi ngày tiếp nhận 10 đơn kiếm lời tiền đồng, cùng cấp thấp người chơi đồng thời hoàn thành còn có thể kiếm được điểm anh hùng.


Nguồn : 16163.com

Không có nhận xét nào