Hướng dẫn nghề nghiệp Hành Đương (Thương Nhân)

Giang hồ Hành Thương trong Sở Lưu Hương coi như là một nghề nghiệp Hành Đương (Thương Nhân), chủ yếu là vận chuyển hàng hóa giữa các thành thị, thu giá thấp bán giá cao, tạo ra thặng dư làm tiền lãi, sau khi đạt đến mức độ tối thiểu mà nhiệm vụ yêu cầu thì có thể giao trả nhiệm vụ. Nghề nghiệp này phía trước cũng có thể nói là khá khan hiếm.

1. Khi người chơi hoàn thành Hành Đương trong trò chơi sẽ mở ra được chọn lựa nghề Hành Thương. 
Lựa chọn Hành  Đương (Thương Nhân) xong sẽ được Bí Kỹ (kỹ năng bí quyết) của nghề Hành Thương cùng với kỹ năng chế tạo đồ phổ giày (hạ giả bộ - trang phục phần ở phía dưới) .Cấp nghề càng cao, cấp tiền tối thiểu cần của nhiệm vụ Hành Đương càng cao, lợi tức càng cao.


2. Bí kỹ (kỹ năng nghề):
- Kim tiền nhãn (Đồng Tiễn Nhãn): Tra xét xem giá cả hàng hóa bán ra cao nhất ở thành thị nào. Cấp càng cao, kiểm tra càng nhiều loại hàng hóa khác nhau.
- Phá tài tiêu tai (Dùng tiền tránh tai nạn): Quỳ xuống dập đầu, nguyện dâng bảo vật lên, mong hảo hán nương tay. Kỹ năng phóng xuất trong quá trình vận thương trên giang hồ khi gặp phải thổ phỉ. Cấp càng cao, thời gian duy trì càng lâu, thời gian delay càng  ngắn.
- Quỷ thôi ma: Gia tăng tốc độ vận thương lên 110%. Cấp càng cao, gia tăng tốc độ càng nhanh.
- Đả bao phục (Gia tăng túi vải): Khiến cho túi bào thương của bang hoặc túi Thương Nhân tăng thêm 2 ô. Cấp càng cao, số ô càng nhiều.

3. Hành Đương Tuyệt Hoạt (chế tạo từ nghề):

Cũng giống như những nghề nghiệp khác, Hành Đương chế tạo ra bản vẽ sửa chữa hạ trang (giày) và bản vẽ chế tạo hạ trang. Cần điểm tri thức nghề  để thăng cấp. Tri thức nghề từ nhiệm vụ Hành Thương mỗi ngày.

4. Hành Đương Bồi Nguyên:

Cùng với các nghề nghiệp khác giống nhau, sử dụng điểm tri thức để nâng cao thuộc tính nhân vật.

5. Hành Đương Thường Nhật (nhiệm vụ hằng ngày):

Nhiêm vụ Hành Thương hàng ngày có 2 loại: Bang Hội vs Giang Hồ. Bào thương cho Bang Hội chỉ cần trở thành Hành Đương thì có thể nhận, Giang Hồ yêu cầu cấp 59 mới có thể nhận.

A. Bang phái bào thương (Vận thương cho bang):

Người chơi nghề Hành Đương (Kinh Doanh) đến cửa hàng bang tìm Tầm hóa - Thiên Xử  nhận tờ phiếu (tiền) bắt đầu Bào Thương. Từ tiền vốn 50.000 kinh doanh ở các map Giang Nam, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Võ Đang, Ám Hương cho đến khi nhận được 200.000 thì trở về trả nhận thưởng. Lưu ý trong quá trình bào thương chỉ có thể qua map bằng điểm dịch chuyển, không thể đi xa phu. Chết sẽ mất tờ phiếu (tiền). Mỗi ngày được nhận nhiệm vụ 3 lần, nhiệm vụ thất bại (do chết) cũng bị tính vào số lần của ngày.
Đề cử: chạy thương ở Giang Nam, chú ý, trên đường bào thương chắc chắn sẽ găp quái, chú ý tránh thoát là được, không cần giết.

B. Hành Thương Giang Hồ: 
Đội trưởng phải là người có nghề Hành Đương, ít nhất tổ đội phải có 3 người trở lên. Nhận nhiệm vụ ở hào thương (Phú Thương - thương gia giàu có) Cung Khố Mệnh tại Giang Nam. Cầm tiền vốn 50.000 hành thương sang các map Giang Nam, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Võ Đang... ở chỗ thương nhân thu mua hàng hóa giá thấp, di chuyển sang map khác bán giá cao. Đến khi ngạch vận chuyển của xe tải đạt 200.000 thì có thể trả nhiệm vụ. Khi ngạch tiền lãi vượt quá 200.000, hàng hóa có thể bán ra nhưng không thể mua vào. Dọc đường có thể gặp phải người chơi đi hành nghề thổ phỉ, đại hiệp cần cẩn trọng. Mỗi ngày chỉ có thưởng 2 lần, lần thứ 3 phần thưởng quy thành thương phiếu, dùng cống hiến cho bang.

Nguồn : 16163.com
Dịch Bởi : 楊陳

Không có nhận xét nào